Co možná nevíte – Stavební zákon

Co možná nevíte – Stavební zákon

publikováno v: Co je za námi | 0

Dnes nám dovolte uvést trochu strohé řeči Zákona. Povinnosti často opomíjené, avšak stále důsledněji vyžadované. Podívejme se blíže na povinnosti stavebníka, tedy Vás všech, kteří začínáte uvažovat o vlastním bydlení. Vaše povinnosti jsou mimo jiné stanoveny zvláště v § 152 Stavebník. Výtah z citace zákona:

„(1) Stavebník je povinen … zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení …  dále … stavebník je rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.“

„(2) Stavebník je povinen … opatřit předepsanou dokumentaci. ….. zpracování projektové dokumentace osobou k tomu oprávněnou … to znamená, že pokud je projekt předepsán, je nutné, aby jej zpracovala osoba oprávněná, s odpovídající autorizací (tzv.“kulatým razítkem“)

„(3) Při provádění stavby … stavebník povinen
a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu …
c) zajistit, aby na stavbě … byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky …

V našich informacích z oblasti Stavebního zákona budeme pokračovat.